Energia pre vzdelanie: Slovenské elektrárne oznámili víťazov cien Aurela Stodolu a udelili štipendiá za rok 2014

Komerčný obsah

Vedúci katedier technických študijných programov fakúlt z celého Slovenska v tomto roku prihlásili do súťaže bakalárske, diplomové a dizertačné práce 53 študentov. Tie boli sledne posúdené komisiou, zloženou z odborníkov v oblasti energetiky. Po starostlivom zhodnotení všetkých prác sa komisia rozhodla udeliť ceny nasledovne:

·         Miroslav Dubovský z Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity za dizertačnú prácu Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave

·         Gabriel Krescanko z Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach za diplomovú prácu Modelovanie elektrizačnej sústavy v prostredí MODES 

·         Dušan Nižnanský z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave za bakalársku prácu Radiačná záťaž v nukleárnej medicíne 

S cenami je spojená aj finančná odmena, ktorej celková suma v tomto roku dosiahla 8 090 eur.

 „Ako líder odvetvia výroby elektriny si kladieme za povinnosť venovať sa aj príprave a podpore mladých talentov.  Sme radi, že už po siedmy raz sme mohli udeliť ceny Aurela Stodolu za výnimočné záverečné práce, ako i štipendiá. Veríme, že tým, aspoň v určitej miere, prispejeme k zatraktívneniu štúdia technických smerov na Slovensku,“ uviedla riaditeľka úseku ľudských zdrojov a organizácie riadenia Slovenských elektrární, Lucia Bohunická.

Popri cenách Aurela Stodolu udeľujú Slovenské elektrárne tiež štipendiá pre študentov technických smerov. V akademickom roku 2014/2015 prejavilo záujem o štipendium 106 študentov, pričom  udelené bolo 25 štipendií. Najväčšie zastúpenie mala Slovenská technická univerzita (68%), nasledovala Žilinská univerzita (20%) a Technická univerzita v Košiciach (12%). Celková suma štipendií dosiahla 33 250 eur. Certifikáty o ich udelení boli študentom odovzdané  dnes na podujatí Science Talk v novom infocentre Energoland v Mochovciach.  

Slovenské elektrárne podporujú školstvo, vedu a výskum v spolupráci so slovenskými technickými univerzitami na základe Memoranda o dlhodobej spolupráci podpísaného v septembri 2007. Projekty spoločenskej zodpovednosti v oblasti vzdelania realizujú v rámci programu Energia pre vzdelanie.

Spoločnosť Slovenské elektrárne, a.s. je najväčším výrobcom elektriny na Slovensku. Jej hlavným akcionárom je so 66-percentným podielom spoločnosť Enel S.p.A. 34 % akcií vlastní Ministerstvo hospodárstva SR. V roku 2013 spoločnosť vyrobila 22 843 GWh elektrickej energie, z toho viac ako 90 % bez emisií skleníkových plynov CO2. Preinvestovanou sumou 646,4 mil. eur za rok 2013 sa Slovenské elektrárne stali najväčším investorom v krajine. Ku koncu roka 2013 mala spoločnosť 4591 zamestnancov.