90 reaktorrokov jadrových blokov Slovenských elektrární

Komerčný obsah

Bratislava/Jaslovské Bohunice/Mochovce, 1. decembra 2014 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, oslavujú 30 rokov prevádzky dvoch reaktorov jadrovej elektrárne Bohunice V2 a 15 rokov prevádzky dvoch reaktorov jadrovej elektrárne Mochovce. Doteraz tieto štyri bloky vyrobili 290 terawatthodín elektriny a zamedzili vypusteniu 15 miliónov ton emisií ročne do ovzdušia. V roku 2013, integrované hodnotenie prestížnej medzinárodnej agentúry INPO (Institute of Nuclear Power Operations) zaradilo štyri slovenské bloky jadrových elektrární ako špičku svojho typu na globálnej úrovni.

Tieto úspechy sme dosiahli  vďaka dlhodobému systematickému prístupu, kombinácií investícií do zariadení i ľudí a nasadeniu našich zamestnancov v každodennej prevádzke, ku ktorej patria efektívne generálne opravy, neustále sa zlepšujúca starostlivosť o zariadenia i  modernizácia elektrární,“ uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovenských elektrární Luca D’Agnese.

Na slávnostnom podujatí k výročiam uvedenia EBO V2 a EMO do prevádzky, ktoré sa konalo  v Energolande Mochovce, sa spolu s predstaviteľmi Slovenských elektrární a slovenskými expertmi, ktorí spúšťali tieto 4 slovenské jadrové bloky, zúčastnil generálny riaditeľ európskeho atómového fóra FORATOM Jean-Pol Poncelet, predstavitelia slovenských a medzinárodných inštitúcií z oblasti jadrovej energetiky zo Slovenska, ako aj starostovia okolitých obcí a ďalší partneri.

Pohľad do histórie

Slovensko patrí medzi prvé krajiny, ktoré začali využívať jadrovú energiu na výrobu elektriny. Výstavba prvej slovenskej jadrovej elektrárne sa začala v roku 1958. Dnes patrí na popredné miesta v percentuálnom podiele jadra na celkovej výrobe elektriny, ako aj v dosahovaní parametrov výkonnosti našich jadrových blokov.

V Atómových elektrárňach Bohunice V2 sa vyrába elektrická energia sa v dvoch blokoch s tlakovodnými reaktormi typu VVER 440/V-213, ktoré boli k energetickej sieti postupne pripojené v rokoch 1984 až 1985. Vybudovaním systému centralizovaného zásobovania teplom mesta Trnava z AE Bohunice v roku 1987 prešla elektráreň V2 na kombinovanú výrobu elektriny a tepla a dnes zásobuje teplom aj Leopoldov a Hlohovec. Od roku 2002 sa na blokoch V2 realizoval program modernizácie v celkovej hodnote 500 mil. EUR, ktorý bol v roku 2010 ukončený zvýšením výkonu na 505 MW/blok.

Mochovské bloky, rovnako ako bloky v Bohuniciach patria medzi najnovšie jadrové bloky VVER 440/V-213 a ťažia zo všetkých zdokonalení, ktoré boli v elektrárni realizované. Každý blok AE Mochovce vyrobí ročne vyše 3 000 GWh elektrickej energie, čo pokrýva približne 11 % spotreby elektrickej energie na Slovensku. Prvý blok elektrárne Mochovce dodáva elektrickú energiu do siete od leta 1998, druhý blok od konca roka 1999. Hrubý výkon každého z blokov bol v roku 2008 zvýšený z 440 na 470 MW. Tieto elektrárne, s plánovanou prevádzkou 60 rokov, vyrobili doteraz 290 TWh, čo je ekvivalent objemu elektriny, ktorý by Slovensko spotrebovalo za 10 rokov

Vynikajúce prevádzkové výsledky

Jadrové elektrárne Slovenských elektrární, ktoré pokrývajú viac ako 50 % energie  spotrebovávanej na Slovensku, dosahujú vynikajúce prevádzkové výsledky a stali sa svetovou špičkou vo svojej triede z pohľadu bezpečnosti a prevádzkovej spoľahlivosti. Integrované hodnotenie ukazovateľov výkonnosti v oblasti prevádzky, bezpečnosti a spoľahlivosti 52 reaktorov VVER 440 a 1000 Inštitútu jadrových prevádzkovateľov  (INPO), ktoré hodnotí obdobie ostatných 3 rokov, zaradilo slovenské jadrové bloky do prvej päťky celosvetového hodnotenia.

Ďalšie svetové prvenstvo patrí AE Bohunice V2, ktoré sú prvou elektrárňou, ktorá bola vybavená najnovšími systémami na riadenie ťažkých havárií, t.j. udalostí, pri ktorých dochádza k roztaveniu časti paliva v reaktore.

Špičkový výkon slovenských jadrových elektrární bol potvrdený aj magazínom „Nuclear Engineering International“ (www.neimagazine.com). V svojom hodnotení 12-mesačnej výkonnosti medzinárodných jadrových elektrární zverejnenom v júni 2013 označil magazín tlakovodné reaktory prevádzkované Slovenskými elektrárňami za najlepšie vo svojej triede podľa tzv. záťažového faktora, ktorý dosiahol v roku 2013 hodnotu 92,3 %. 

Prevádzka bez skleníkových plynov

Ďalší benefit prevádzky dvoch jadrových elektrární Slovenských elektrární je popri množstve pracovných príležitostí a rozvoja infraštruktúry regiónov v okolí 4 slovenských blokov je ich bezuhlíková výroba elektriny, ktorá zabráni dodatočným emisiám 15 miliónov ton CO2 ročne. Na odstránenie CO2 ušetrených prevádzkou týchto blokov od začiatku ich prevádzky by muselo 270 miliónov stromov fotosyntézou absorbovať oxid uhličitý po dobu 40 rokov. Jadrové elektrárne takto výrazne prispievajú k záväzkom Slovenska  na znižovanie emisii škodlivých skleníkových plynov do atmosféry. Po dokončení tretieho a štvrtého bloku AE Mochovce bude viac ako 93% celkového objemu vyrobenej  elektriny produkovanej bezuhlíkovo.