EÚ predstavila systém riadenia pre Energetickú úniu

Foto: mmisso.deviantart.com

Generálny sekretariát Rady EÚ včera zverejnil prvý návrh riadiacich mechanizmov, ktoré majú prispieť k vytvoreniu európskej Energetickej únie založenej na piatich vzájomne sa dopĺňajúcich pilieroch.

Systém riadenia má pomôcť pri koordinácii plánovania energetických a klimatických politík medzi európskou, regionálnou a národnou úrovňou a zvýšiť tak predvídateľnosť a transparentnosť regulačného rámca pre potenciálnych investorov.

Základom riadenia by mal byť „intenzívny dialóg“ medzi úniou a členskými štátmi ale aj napríklad medzi domácimi regulátormi a energetickými spoločnosťami či občanmi, čím sa má „zaistiť dôvera investorov, spotrebiteľov a občanov“.

Na medzery v transparentnosti tvorby regulácie na Slovensku pravidelne upozorňuje aj Európska komisia v hodnotiacej správe, ktorú naposledy vydala vo februári 2015. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) so závermi Komisie nesúhlasí a zdôrazňuje, že všetky analýzy sú dostupné na webovej stráne úradu.

Slovenskí analytici však upozorňujú, že nejde iba o zverejňovanie dát. V slovenskej energetike vraj chýba práve inštitucionalizovaný dialóg so subjektmi, na ktoré majú regulačné rozhodnutia vplyv.

Administratíva navyše?

Nový systém riadenia Energetickej únie by nemal členské štáty administratívne zaťažiť, pretože bude fungovať na báze už existujúcich monitorovacích mechanizmov.  

Základom bude tzv. Národný energetický a klimatický plán, v ktorom členské štáty pomenujú svoj národný energetický systém, národnú klimatickú politiku a regulačný rámec týkajúci sa všetkých piatich dimenzií Energetickej únie spolu s cieľmi pre rok 2030 a 2050.

Prvý takýto plán členské štáty Komisii predložia pravdepodobne už v roku 2018. Európska exekutíva pripraví štandardizované formuláre, ktoré umožnia porovnávať viacero údajov medzi krajinami EÚ. Následne budú štáty každé dva roky podávať tzv. správy o pokroku.

Dvojročný cyklus zakončí dialóg s Komisiou o implementácii plánov a prípadných deficitoch. Systém včasného varovania tak umožní plány upraviť tak, aby krajiny dosiahli odsúhlasené klimatické a energetické ciele.