Energetická efektívnosť: Postrehy z odborného seminára

Podľa Európskej komisie prispieva politika energetickej efektívnosti k dosahovaniu trvalo udržateľného rozvoja, bezpečnosti dodávok a konkurencieschopnosti hospodárstva.

Koncom júna predložila Európska komisia správu o pokroku v oblasti energetickej efektívnosti a navrhla nové ciele do roku 2030.

Na členských štátoch leží úloha správne zaviesť európsky rámec do národnej legislatívy, čo je proces, ktorý sa na Slovensku práve finalizuje.

Odborníci hovoria o veľkom potenciáli v oblasti úspor (najmä v budovách) a tiež potenciál pre zamestnanosť (naše technológie a práca).

Projekty prispievajúce k energetickej efektívnosti budú oprávnené na čerpanie európskych finančných prostriedkov z rôznych fondov a nástrojov (Európsky investičný fond, Horizont 2020, Európsky fond pre energetickú efektívnosť a v slovenských podmienkach operačný program Životné prostredie a Integrovaný regionálny operačný program).

EurActiv.sk usporiadal 9. septembra odborný seminár na tému Efektívne využívanie energetických zdrojov. S účastníkmi na ňom diskutovali:

  • Serena Pontoglio, Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energetiku,
  • Miroslav Mariaš, hlavný štátny radca, špecialista na problematiku energetickej efektívnosti, MH SR
  • Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra
  • Andrea Pancotti, manažér pre retail, Slovenské elektrárne

Diskusiu pre zástupcov verejnej správy, podnikateľskej a neziskovej sféry, zástupcov priemyselných podnikov, organizácií a inštitúcií, ale aj odbornú verejnosť moderovala Lenka Ferenčáková, šéfredaktorka portálu Energia.sk. Podujatie podporila spoločnosť Slovenské elektrárne a.s, člen skupiny Enel.