Denis Simonneau: Vďaka Nord Streamu 2 klesnú ceny plynu pre Slovensko

Denis Simonneau

Denis Simonneau. FOTO-AUTOR

Denis Simonneau je riaditeľom pre európske a medzinárodné vzťahy v spoločnosti Engie (ex-GDF Suez), v minulosti pracoval vo francúzskej diplomacii.

Sociálna Európa

Témou dnešného fóra bola sociálna Európa. Myslíte si, že je možná, keď vidíme nedostatok jednoty medzi európskymi krajinami v takej sektorálnej otázke ako vyslaní pracovníci?

Z dnešného semináru so študentmi viacerých slovenských univerzít som si odniesol, že starosti, ktoré máme v západnej Európe, sú aj starosťami východnej Európy.

Ktoré napríklad?

Znižovanie nerovností, zohľadnenie rovnosti muža a ženy, situácia dôchodcov, prístup k bývaniu. Existuje mnoho tém, ktoré majú Európania spoločné, či už sú zo severu, juhu, východu alebo západu. Sociálna Európa teda je možná.

Dnes sa len vynára, ale verím, že celú budúcnosť má ešte pred sebou. Pretože Európska únia nie je len veľký trh. Je to tiež záruka istej bezpečnosti. Vonkajšej bezpečnosti: zoči-voči okolitým krajinám; ale tiež vnútornej bezpečnosti: boj proti terorizmu, pašovaniu, korupcii a tak ďalej; a tiež sociálneho zabezpečenia. Jednou z výhod EÚ je, že dokázala vyvinúť dôležité nástroje sociálnej politiky, čo si človek uvedomí, až keď cestuje mimo EÚ.

Ak tvoríme súčasť rovnakej Únie a eurozóny, budeme musieť vyvinúť aj rovnaké inštitúty sociálnej politiky.

Iste, štandardy nie sú rovnaké v rozličných členských štátoch. Ale ak tvoríme súčasť rovnakej Únie a eurozóny, budeme musieť vyvinúť aj rovnaké inštitúty sociálnej politiky.

Nie je priepasť medzi západnými krajinami, ktoré si chcú chrániť svoje pracovné trhy, a východnými štátmi, ktoré si chcú chrániť svoju konkurencieschopnosť, príliš široká?

Dnes je veľká. Ale ak chceme, aby EÚ fungovala uspokojivo v budúcnosti, bude treba pracovať na postupnom zbližovaní. Preto sa po čase, keď vznikol jednotný trh, objavili aj štrukturálne fondy vrátane Európskeho sociálneho fondu. A dnes treba pokročiť zvlášť v zbližovaní sociálnych a daňových politík v rámci eurozóny.

Urobilo na mňa dojem, že uvažovanie tunajších študentov je blízke uvažovaniu, s ktorým sme sa stretli vo Francúzsku, Belgicku či v Španielsku.

Mali ste pocit, že študenti sú v tejto téme otvorenejší ako ich vláda?

Aj pre vlády je táto téma dôležitá. Keď sme sa pokúšali pretlačiť niektoré sociálne témy na úrovni EÚ, nebolo to ľahké, to je pravda. Keď som pracoval na zastúpení Francúzska pri EÚ počas predsedníctva v roku 2000, veľmi sme pretláčali sociálnu Európu. Bolo to zložité, pretože veľa vlád nechcelo ísť dopredu. Odvtedy diskusia vyzrela. Vlády sú zrelšie.

Energetická únia

Jednotiacou myšlienkou energetického balíčka, ktorý predložila Európska komisia vlani v novembri, je decentralizácia výroby energie. Dokážu sa veľké firmy ako Engie prispôsobiť tomuto novému trendu?

Zimný balíček je dobrou zbierkou legislatívnych textov, ktorá ide dobrým smerom. Engie vytvorila spolu s ďalšími firmami skupinu Magritte, ktorá vedie dialóg s Európskou komisiou, Parlamentom a členskými štátmi s cieľom dopomôcť k vzniku energetickej únie.

https://euractiv.sk/clanky/energetika-stredna-vychodna-europa/tisic-stran-v-skratke-co-prinasa-najvacsi-energeticky-balicek-v-dejinach-unie/

 Prečo podporujete projekt energetickej únie?

Podporujeme ho, pretože energetická únia je prostriedkom, ako zabezpečiť dobré fungovanie jednotného trhu s energiami, vytvoriť porovnateľné regulačné rámce v rôznych členských štátoch a zabrániť, aby sa každý vrátil k národnému trhu prostredníctvom národných opatrení.

Fakt, že energetická efektívnosť sa stáva prioritnou témou, nám dokonale vyhovuje.

Čo sa týka zimného balíčka zvlášť, fakt, že energetická efektívnosť sa stáva prioritnou témou, nám dokonale vyhovuje. Engie má expertízu v tejto doméne, v energetických službách.

Spomenuli ste decentralizáciu výroby energie, skutočnosť, že nezávislosť zdrojov sa zvyšuje, vznik prosumers, ktorí sú zároveň výrobcami (producers) aj spotrebiteľmi (consumers). Podporujeme aj toto smerovanie trhu, ktorému každopádne nedokážeme brániť.

Ako sa môžete zladiť s trendom decentralizácie ako veľká nadnárodná firma?

Už pred viacerými rokmi sme sa rozhodli naplno sa zapojiť do tejto energetickej transformácie. Svet energií prechádza celkovou premenou okolo troch D – digitalizácia, decentralizácia, dekarbonizácia a zníženie dopytu (po francúzsky diminution de la demande), čo je vlastne energetická efektívnosť. Zohľadnili sme ich, aby sme v tomto zmysle prispôsobili náš podnikateľský model a oblasti pôsobenia Engie.

Z väčšej flexibility a väčšej súťaže bude mať na konci dňa úžitok spotrebiteľ. My, ktorí sme v približne 15 členských štátoch, tvrdíme, že je dobré, ak sa harmonizujú pravidlá medzi rôznymi krajinami s cieľom vybudovať skutočný jednotný trh s energiami.

Ak sa dívate na Nord Stream z ekonomického hľadiska, je úplne kompatibilný s energetickou úniou.

Spomenuli ste potrebu vybudovať energetickú úniu. Niektorí kritici plynovodného projektu medzi Ruskom a Nemeckom Nord Stream 2 hovoria, že je v rozpore s cieľom tejto únie.

Námietky proti Nord Streamu sú skôr politické, nie ekonomické. Ak sa dívate na Nord Stream z ekonomického hľadiska, je úplne kompatibilný s energetickou úniou.

Po prvé, Nord Stream je spôsob, ako zabezpečiť bezpečnosť dodávok. Keby sme nemali Nord Stream 1, v čase krízy medzi Ruskom a Ukrajinou v roku 2014 by veľa spotrebiteľov v Európa nemalo plyn.

Je aj konkurenčnou výhodou. Ruský plyn – to treba priznať – je ekonomicky najvýhodnejší na európskom trhu. Od chvíle, keď tento plyn vstúpi na územie EÚ v Nemecku cez Nord Stream, stáva sa európskym plynom. Potom ho môžeme rozdeliť medzi ostatné členské štáty. To aj robíme.

Engie je inak najväčším dodávateľom plynu na Ukrajinu – vďaka reverse flow cez Slovensko.

Ide o ruský plyn?

Keď sú už raz molekuly plyn v potrubí, nevieme, či prichádzajú z Alžírska, Nórska alebo Ruska. Nie sú označené.

Je väčšina plynu, ktorý Engie dováža, z Ruska?

Nie, my dovážame zo všetkých smerov. Podporujeme severný koridor s Nord Streamom a južný koridor s TANAP (ktorý prechádza cez Turecko) a TAP (ktorý je pokračovaním TANAP v Európe). Sme hlavným nákupcom kapacity v tejto sieti. Spolupracujeme tiež s terminálmi pre vývoz skvapalneného zemného plynu v Spojených štátoch.

Je projekt Nord Stream 2 naozaj ekonomicky výhodný, ak sú nedostatočne využívané Nord Stream 1 a slovenská a ukrajinská prepravná sieť?

Nord Stream 1 sa dnes využíva na 75 percent svojej kapacity. Áno, využívanie niektorých potrubí je obmedzené na území EÚ, pretože musíme dodržiavať tretí energetický balíček a prístup tretích strán do siete, čo je úplne normálne. Dôvodom však nie je Nord Stream, dôvodom je táto smernica. Snažíme sa to napraviť a Gazprom už rokuje o tejto téme s Európskou komisiou.

S vybudovaním Nord Streamu 2 dostanete možnosť dovážať plyn zo západu. Vznikne teda súťaž medzi európskym plynom prichádzajúcim zo západu a ruským plynom z východu.

Problém nedostatočného využívania neexistuje. Čím viac zdrojov, tým viac súťaže a tým väčší pokles cien. Slovensko dnes napríklad dováža veľkú časť svojho plynu z Ruska. S vybudovaním Nord Streamu 2 dostanete možnosť dovážať plyn zo západu. Vznikne teda súťaž medzi európskym plynom prichádzajúcim zo západu a ruským plynom z východu.

Stále ide o ten istý zdroj plynu.

Stále nie. Akonáhle molekula plynu vstúpi na územie EÚ, už neviete, či pochádza zo Spojených štátov, Veľkej Británie, Nórska, Azerbajdžanu alebo Ruska. Hlavné je mať dostatočné kapacity, aby vznikla súťaž.

Slovensko a Ukrajina majú v stávke aj niečo iné – príjmy z prepravy plynu, o ktoré prídu pre Nord Stream 2.

Po prvé, nechceme zastavenie prepravy cez Ukrajinu a Slovensko. Chceme byť menej závislí na preprave cez Ukrajinu.

Po druhé, môžu sa objaviť reverse flows – toky opačným smerom – ktoré tiež vytvoria príjmy z prepravy.

Po tretie, konkurencia medzi ruským plynom dovážaným z východu a plynom zo západného smeru spôsobí, že budete môcť staviť na pokles cien. Z tohto pohľadu budú mať Slovensko, Poľsko, Ukrajina a ďalšie krajiny nižšie účty za dodávky.

Na tento projekt sa netreba dívať z politického, ale z ekonomického hľadiska. Je dobrým pre našu bezpečnosť dodávok, ceny, prepojenia – od severu na juh až po Balkán, od západu na východ až po Ukrajinu.

Pohľad na a Nord Stream 2 by nemal byť zúžený.

Nepovedal by som, že Ukrajinci sú veľmi, veľmi spokojní s Nord Streamom, ale pochopili logiku.

Ukrajinci, ktorým predávate veľa plynu, sa vám nesťažujú na Nord Stream 2?

Nepovedal by som, že sú veľmi, veľmi spokojní s Nord Streamom, ale pochopili logiku. Ak sa my ako Engie môžeme zapojiť do Nord Stream 1 a podporovať Nord Stream 2 a zároveň byť hlavným predajcom plynu na Ukrajinu, veľmi dobre chápu, že medzi podporou Nord Streamu a podporou obchodu užitočného pre Ukrajinu nie je protirečenie. To chceme vysvetliť aj Slovensku, Poľsku a niekoľkým ďalším členským štátom, ktoré majú aj naďalej námietky.

http://euractiv.sk/clanky/energetika/novy-plynovod-postavime-uistuje-gazprom-a-spol-analytici-vidia-neistotu/

Ste ohľadom budúcnosti Nord Streamu 2 optimistickí aj po rozhodnutí poľského protimonopolného úradu, ktorý spochybnil samotný projekt aj jeho financovanie?

Áno, sme optimistickí, pretože tento plynovod potrebujeme. Treba tiež vziať do úvahy, že ťažba plynu v EÚ klesá. Ťažobné polia v Severnom mori a v Holandsku sa zmenšujú. Plyn budeme potrebovať.

Spotreba však tiež nestúpa.

Spotreba stúpa už dva roky. Medzi rokmi 2008 a 2014 stagnovala, ale opäť sa oživila. Plyn je vskutku najlepším palivom pre elektrárne popri obnoviteľných energiách, pretože potrebujeme dodávky, ktoré nie sú prerušované. Dobre vidíme, že jadrová energia má problémy, uhlie čelí čoraz väčšiemu odporu. Plyn je bezpochyby najlepším riešením. A v každom prípade potrebujeme dostatočné zdroje.

Čo sa týka poľského rozhodnutia, oboznámili sme sa s ním a prispôsobili sme sa.

Čo sa týka poľského rozhodnutia, oboznámili sme sa s ním a prispôsobili sme sa. Mali sme zámer zostaviť s Gazpromom konzorcium, ale vzdali sme sa ho. Pracujeme na financovaní tohto nákladného projektu – ale menej nákladného ako mnoho iných projektov v Európe – a máme zámer nakupovať spolu s ďalšími európskymi partnermi plyn prepravovaný cez Nord Stream 2. Máme teda finančnú aj komerčnú podporu, ktorá umožní realizovať tento projekt.

Naďalej teda platí váš záväzok financovať tento projekt.

Samozrejme.

Čo znamená brexit a jeho dôsledky pre veľkú skupinu ako Engie?

Engie je silne prítomná vo Veľkej Británii, máme tam veľa aktivít vo všetkých našich odvetviach. Dopady na naše aktivity budú relatívne obmedzené, ale sme obozretní v troch aspektoch.

Prvým je legislatíva. Dnes má Veľká Británia náskok v otázkach klímy a energetiky. Budeme sledovať, či sa britské právo neodchýli od európskeho. Ale v tejto oblasti sme skôr optimisti.

Druhým aspektom je slobodný pohyb. Odchod z jednotného trhu predsa len vytvára riziká pre slobodný pohyb osôb, kapitálu a tovaru. Aj v tejto veci sme optimistickí. Vo Veľkej Británii pracujeme napríklad na jadrovom projekte. Pracujeme na rôznych projektoch, kde potrebujeme dovážať tovary, priviesť pracovníkov.

Treťou oblasťou je financovanie. Od chvíle, keď už nie ste súčasťou jednotného trhu, čelíte riziku takých podmienok financovania, ktoré sú odlišné od tých, ktoré poznáme dnes.

S britskými úradmi však vedieme úzky dialóg. A naše aktivity sú aktivitami na britskom území, takže dúfame, že zostanú zachované.

Denis Simonneau vystúpil na podujatí „Reducing inequalities in Europe“. V Bratislave ho organizovalo 17. februára združenie EuropaNova za účasti študentov z Ekonomickej univerzity a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. EuropaNova je iniciátorom Výzvy 9. mája. Portál EurActiv.sk bol mediálnym partnerom podujatia.