Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
COSME: Prvý program EÚ pre malé a stredné podniky – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

COSME: Prvý program EÚ pre malé a stredné podniky

Autor: Stuart Miles, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Míľniky

  • 2010 – Európska komisia predložila návrh desaťročnej stratégie Európa 2020 na podporu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.
  • Jún 2011 – Európska komisia zverejnila návrh viacročného finančného rámca pre rozpočet EÚ v rokoch 2014 – 2020.
  • 8. februára 2013 – Európska rada schválila viacročný finančný rámec na obdobie 2014 – 2020.
  • 19. novembra 2013 – Európsky parlament prijal viacročný rozpočet na obdobie 2014 – 2020.
  • 21. novembra 2013 – Európsky parlament schválil programy COSME a Horizont 2020.
  • 22. júla 2014 – Podpis dohody medzi Európskou komisiou a Európskym investičným fondom, ktorá vytvára predpoklady pre kapitálové a dlhové nástroje financovania MSP a umožňuje prístup k 25 miliardám eur v rámci programu COSME.
  • 29. október 2014 – Komisia prijala nový pracovný program COSME na rok 2015

Pozadie:

Európska únia v roku 2010 prijala desaťročnú hospodársku stratégiu Európa 2020 s merateľnými cieľmi na desaťročné obdobie. K ich napĺňaniu má prispieť viacročný finančný rámec pre rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020. Európsky parlament 19. novembra 2013 potvrdil obsah medziinštitucionálnej dohody dosiahnutej v júni 2013, podľa ktorej v období 2014 – 2020 budú výdavky únie vo výške 960 miliárd eur (záväzky) a 908 miliárd eur v platbách (v cenách roku 2011).

Dva dni na to europoslanci schválili aj prvý osobitný program pre malé a stredné podniky COSME zameraný na konkurencieschopnosť s rozpočtom 2,3 miliardy eur. Program COSME je úzko spojený s väčším výskumným programom Horizont 2020, ktorý tiež vo štvrtok (21. novembra 2013) podporili europoslanci.

Spoločne nahradia rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) (2007-2013) a 7. Rámcový program. Multiplikačný efekt finančných nástrojov CIP dosiahol pomer 1 : 30, čiže jedno euro z európskeho rozpočtu prispelo k 30 eurám dodatočných úverov pre MSP. Podľa údajov z decembra 2012 celkovo 13,4 miliárd úver získalo 220 tisíc MSP vďaka finančným nástrojom CIP.

Multiplikačný efekt kapitálového nástroja dosiahol 1 : 5. V praxi 430 miliónov eur prispelo k 2,3 miliarde eur rizikového kapitálu, ktorý šiel do 289 MSP. 

Nové programy budú podporovať všetky druhy MSP. COSME sa bude zameriavať na ich rast a Horizont 2020 na start-upy. EÚ sa pritom opiera o význam menších spoločností pri tvorbe zamestnanosti a podpore rastu.

Situácia MSP v Európe

Podľa údajov štatistického úradu Eurostat v roku 2011 v nefinančnom sektore hospodárstva malé a stredné firmy predstavovali 7 %, pričom zamestnávali 38 % všetkých zamestnaných a tvorili 38 % z celkového obratu.

Drvivú väčšinu (93 %) z nich tvorili mikropodniky (do 10 zamestnancov), čo predstavuje 30 % zamestnaných a 17 % obratu. Pokiaľ ide o veľké firmy, ich podiel dosahoval 0,2 %, zamestnávali 33 % zamestnaných a mali 44 % z celkového obratu.

Podľa novembrovej správy Európskej komisie v spolupráci s Európskou centrálnou bankou v súčasnosti tretina malých a stredných podnikov nedokáže získať bankovú pôžičku v plnej výške alebo vôbec. Celkovo 13 % podnikateľov bolo odmietnutých pri žiadosti o pôžičku, na Slovensku 13 %. 

Firmy tiež čelia problémom s odbytiskami. Spotreba v EÚ rapídne klesla a len 13 % MSP vyváža za hranice EÚ. Kríza ovplyvnila aj postoj Európanov k podnikaniu. Ešte pred tromi rokmi 45 % európskych občanov uvádzalo, že chce podnikať, teraz je ich okolo 37 %, kým v USA 51 % a v Číne 56 % ľudí chce mať svoju vlastnú firmu.

Ciele a rozpočet

COSME je postavený na štyroch hlavných cieľoch. Celkový rozpočet 2,3 miliardy eur sa bude deliť na zlepšenie prístupu MSP k financovaniu (60 %), zlepšenie prístupu na trhy (21,5 %), podporu podnikania (11 %) a zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov (2,5 %).

Slávnostné podpísanie dohody medzi Komisiou a EIF (22.júla 2014) sa uskutočnilo na pozvanie novovymenovaného komisára pre priemysel a podnikanie Ferdinanda Nelliho Ferociho. (Bližšie v článku COSME: Ďalších 25 miliárd eur pre malé a stredné podniky)

Očakáva sa, že úvery kryté zárukami financovanými z programu COSME dostane až 330.000 MSP, pričom celková výška zdrojov na účely pôžičiek môže dosiahnuť až 21 miliárd eur.

Na základe skúseností získaných pri Programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) z predošlého programovacieho obdobia, sa očakáva, že 90 % príjemcov budú podniky s 10 a menej zamestnancami, pričom priemerný zaručený úver bude dosahovať výšku približne 65.000 eur. Práve tento druh MSP má v súčasnosti najväčšie ťažkosti so získaním úveru.

EIF uverejní na základe podpísanej dohody otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu, kde sa budú môcť prihlásiť oprávnené finančné inštitúcie (banky, záručné inštitúcie, fondy, atď.). Na základe hĺbkovej analýzy potom vyberie finančných sprostredkovateľov, ktorí môžu sprístupniť nové financovanie európskym MSP vo všetkých sektoroch.

Nástroje

Na napĺňaní cieľa v oblasti sprístupňovania financií sa bude podieľať Jednotný portál o prístupe ku zdrojom (Access to EU Finance) či už vo forme nenávratných príspevkov, pôžičiek či rizikového kapitálu. Kľúčová pritom bude rola národných finančných sprostredkovateľov.

Využívať bude pritom dva nástroje – úverový a kapitálový, čo by sa malo spustiť do konca roku 2014.. Ponuka pôžičiek cez úverový nástroj by mala zvýšiť ich ponuku pre MSP o približne 20 miliárd eur. Takúto podporu by prostredníctvom národných finančných sprostredkovateľov mohlo získať 330 tisíc firiem.

Kapitálový nástroj sa bude venovať investíciám do fondov rizikového kapitálu. Do MSP vo fáze rastu by mali ísť približne 4 miliardy eur.

Na zlepšenie prístupu firiem na trhy budú v rámci COSME hrať kľúčovú úlohu Európsky portál pre malých podnikateľov, portál Vaša Európa o podnikaní v Európy a portál so zameraním na ochranu duševného vlastníctva. Významným hráčom podnikateľská sieť Enterprise Europe Network, ktorá poskytuje poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu. Pôsobí v 54 krajinách a v rámci 600 centier v nej pôsobí tri tisíc odborníkov. Ročne obslúžia viac ako dva milióny MSP.

Pokiaľ ide o nástroje na podporu podnikania v rámci COSME, budú pokračovať propagačné akcie a výmeny osvedčených postupov ako Európsky týždeň malých a stredných podnikov, Európska sieť ambasádoriek podnikateliek, Európska sieť pre mentoring a podporu žien – podnikateliek. Pokračovať bude aj výmenný program Erasmus pre podnikateľov.

Na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť podnikov bude využívať štatistické analýzy, benchmarking, monitoring (napr. Prehľady implementácie Small Business Act v krajinách EÚ či Správa o konkurencieschopnosti EÚ), workshopy a výmeny osvedčených postupov.

Pozície

Ferdinando Nelli Feroci, komisár pre priemysel a podnikanie: „Program COSME čoskoro európskym malým a stredným podnikom umožní prístup k dodatočnému financovaniu v objeme 25 miliárd eur, a to vo forme záruk za úvery, ako aj vo forme kapitálu. Je to dôležitá odpoveď EÚ na problémy, ktorým dnes MSP čelia v otázke prístupu ku kapitálu. Podpis dohody ukazuje, že Komisia je zaviazaná pomôcť MSP v EÚ rozvíjať sa. Sú chrbtovou kosťou hospodárstva EÚ a sú zodpovedné za vytváranie 85 % nových pracovných miest.“

Pier Luigi Giliber, generálny riaditeľ EIF: „Prostredníctvom COSME bude Európsky investičný fond schopný podporiť oveľa viac MSP v Európe počas siedmych rokov. Staviame na predchádzajúcej skúsenosti z Programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý poskytoval na financovanie MSP približne 20 miliárd eur a pomohol vytvoriť viac ako 1 milión pracovných miest. Pomocou COSME chceme ďalej zlepšovať prístup k financovaniu MSP a prispieť k rastu a zamestnanosti v Európe.“

EurActiv.sk je členom konzorcia Enterprise Europe Network Slovensko.

Sieť Enterprise Europe Network poskytuje služby malým a stredným podnikateľom, komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií a výskumu.

Združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí poskytujú svoje služby vo viac ako 50 krajinách.


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 8

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/post-types/linksdossier/linksdossier-frontend.php on line 9