Pomáhame seniorom žiť krajšie a plnohodnotnejšie

Komerčný obsah

Fond GSK udeľuje každoročne finančné granty projektom, ktoré sa snažia zlepšiť život znevýhodnených skupín a pomáhať tým, ktorí to potrebujú, aby mohli žiť kvalitnejšie a začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. Tento rok je jeho cieľom podporiť projekty pre seniorov, ktorí sú často na okraji záujmu, no pritom chcú aj napriek svojmu veku žiť aktívne, majú svoje túžby a očakávania.

Do Jesennej výzvy na predkladanie žiadostí o finančné granty z Fondu GSK sa prihlásilo 52 organizácií a združení z celého Slovenska. Priniesli mnoho zaujímavých nápadov, ako pomôcť seniorom zlepšiť ich život, podporiť ich integráciu a antidiskrimináciu. Nezávislá výberová komisia nakoniec vybrala 18 víťazných projektov, ktoré získali podporu Fondu v rôznej výške v celkovej sume 19 735 €. Ich cieľom je posilniť u seniorov pocit užitočnosti pre spoločnosť, podporovať vedomie vlastnej hodnoty a bohatých životných skúseností, ponúknuť možnosti zmysluplnej činnosti a kontaktu so svetom aj vo vyššom veku, či rozvoj spoločenského a kultúrneho vyžitia seniorov.

Vďaka finančnej podpore Fondu GSK vznikne pre seniorov dielňa na výrobu vyrezávaných sviečok, budú si môcť zacvičiť pilates a zumbu, zúčastniť sa tréningov pamäte a rôznych workshopov. Ďalší si budú môcť pripraviť a nacvičiť scénické divadlo, vyrobiť si kulisy a ušiť kostýmy, aby hru nakoniec odprezentovali širokej verejnosti na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach. Iní budú môcť ukázať svoje schopnosti v divadle, kde budú niektorí vystupovať ako herci a ďalší budú pomáhať ako organizačný personál počas predstavení. Deti v materskej a základnej škole sa spolu so seniormi zúčastnia kultúrnych či športových podujatí s cieľom prepojiť staršiu a mladšiu generáciu, predchádzať diskriminácii a zvyšovať toleranciu a záujem detí o starších, ktorí im môžu odovzdať množstvo životných skúseností a umeleckých zručností. Obyvatelia Domova sociálnych služieb získajú špeciálnu hydraulicky zdvíhateľnú stoličku, ktorá umožní komfortnejšie a ľudsky prijateľne vykonávať toaletu čiastočne imobilných seniorov v asistovanej kúpeľni. Starší Bratislavčania sa budú môcť stretávať pri rannej káve a čaji o piatej, ktorých súčasťou budú rôzne sezónne aktivity, hudobné popoludnia, stretnutia s umelcami či duchovné stretnutia. Podporené projekty tiež umožnia seniorom navštevovať rôzne krúžky, ako aj vzdelávať sa s ohľadom na potreby a najčastejšie problémy ľudí v dôchodkovom veku.

 V roku 2011 udeľoval Fond GSK finančné granty dvakrát – v Jarnej a Jesennej výzve. V oboch spolu sa o príspevok uchádzalo 86 projektov zameraných na pomoc seniorom z celého Slovenska (34 uchádzačov v Jarnej a 52 v Jesennej výzve). Grant získalo spolu 35 projektov – 17 v Jarnej a 18 v Jesennej výzve. Celková rozdelená suma dosiahla 38 760 eur.

Spoločnosť GSK považuje za svoje poslanie pomáhať ľuďom prežiť život aktívnejšie, cítiť sa lepšie a žiť dlhšie a aj prostredníctvom Fondu sa snaží vypočuť čo najviac volaní o pomoc, prispieť k skutočným pozitívnym zmenám a napĺňať tak motto „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“. V udeľovaní grantov bude Fond GSK pokračovať aj v roku 2012.

Prečo práve pomoc seniorom

V súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. V roku 2050 ich bude po prvýkrát v histórii ľudstva viac, ako detí do 15 rokov a každý piaty človek na svete bude senior. Vďaka kvalitnejšej zdravotnej starostlivosti narastá počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili plnohodnotným životom vo svojom prostredí. Na druhej strane mnohí seniori trpia rôznymi chronickými ochoreniami a časom sú odkázaní na pomoc druhých, čo zvyšuje dopyt po službách dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Fond GSK sa systematicky snaží finančne podporovať projekty, prostredníctvom ktorých je možné a tiež potrebné uskutočniť zmeny k lepšiemu. Preto prijal tieto výzvy a rozhodol sa v rokoch 2011-2012 angažovať práve v oblasti pomoci seniorom.

Opakovaná podpora zmysluplnej činnosti

Cieľom Fondu GSK je podporovať projekty, ktoré majú dlhodobý charakter a reálny dopad na kvalitu života znevýhodnených skupín. Chce pomáhať na viacerých miestach, no zároveň zmysluplne a efektívne. V rokoch 2008-2011 sa niektoré združenia a organizácie úspešne uchádzali o grant niekoľkokrát s rôznymi projektmi, keďže vždy znovu ukázali svoje odhodlanie pomáhať, preukázali zmysluplnosť projektov, ako aj ich pretrvávajúci význam. Medzi organizácie, ktoré Fond GSK podporuje pravidelne, patrí napríklad Záujmové združenie Rodina v Trnave, Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela v Pezinku, organizácia Depaul Slovensko, ktorá sa stará o ľudí bez domova, a niekoľko ďalších.