EÚ program Mládež na Slovensku

mládež, mladí

Pozadie

EÚ venuje mládeži zvýšenú pozornosť. Komisiu v tejto oblasti zastupuje slovenský eurokomisára Ján Figeľ,. Ten je od roku 2004 komisárom pre oblasť vzdelávania, odbornej prípravy, kultúry a viacjazyčnosti a portfóliom jeho práce je aj oblasť športu, mládeže a vzťahov s občianskou spoločnosťou. Výkonným orgánom je Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie a kultúru (DG EDUCATION).

MLÁDEŽ je komunitárny program (2000 – 2006) zameraný na spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania, školení a výmen v programových krajinách Európy. Program podporuje ďalšie vzdelávanie mladých ľudí a vytvára priestor pre európsku spoluprácu v oblasti mládežníckej politiky. Mladí ľudia získavajú nové vedomosti, zručnosti a kompetencie účasťou na aktivitách programu. Program podporuje integráciu mladých ľudí v širokom meradle, ich iniciatívu a kreativitu, mobilitu znevýhodneným skupinám mladých ľudí a snaží sa eliminovať rôzne formy diskriminácie. Chce propagovať myšlienky rovnoprávnosti v spoločnosti. Zároveň je aj priestorom využívaným na slobodné vyjadrenie názorov a podporu boja proti rasizmu a xenofóbii. Účasť na programe sa neobmedzuje len na členské štáty Únie, krajiny EHS a kandidátske krajiny, ale sú doň programované aj krajiny Stredomoria, juhovýchodnej Európe, SNŠ a krajiny Latinskej Ameriky.

Slovenské projekty mládežníckych aktivít financované Európskou úniou v programe EÚ Mládež získali už v 2006 vyše 1,5 milióna eur (približne 60 miliónov korún). Celkovo EÚ v prvom polroku 2006 podporila u nás 235 projektov a  trend podporených projektov rastie.V roku 2006 stúpol záujem o projekty s partnermi mimo EÚ krajín (krajiny východnej a juhovýchodnej Európy, Stredomoria a Kaukazu).

Najbližší termín pre predkladanie projektov v programe EÚ Mládež je 1. september 2006, posledný bude 1. novembra 2006. Projekty je možné konzultovať priamo s národnou kanceláriou programu Mládež, ktorá je zriadená pri IUVENTE a z poverenia MŠ SR je aj správcom grantového programu EÚ Mládež.

Otázky

Rozvoj politiky vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na európskej úrovni sa nedosahuje len prostredníctvom programov EÚ. Členské štáty čoraz viac uznávajú, že koordinovaný postup v týchto oblastiach je dôležitý pre sociálny a ekonomický rozvoj Európy.

Ministerstvo školstva SR poskytuje každoročne dotácie z rozpočtu odboru detí a mládeže v rámci vládnych programov:

  • Program podpory občianskych združení detí a mládeže
  • Program podpory informačno-poradenskej činnosti pre deti a mládež
  • Program podpory činnosti rád mládeže
  • Program podpory participácie mladých ľudí na živote obce
  • Podpora pre kapitálové výdavky
  • Podpora aktivít kampane „Každý iný – všetci rovní“

Aktívny je na Slovensku aj tretí sektor, v rámci ktorého dominuje akcia „Hodina deťom“ Nadácie pre deti Slovenska (NDS). Od svojho vzniku (v roku 1999) Hodina deťom vyzbierala viac ako 65 miliónov korún a podporila 782 organizácií, ktoré sa snažia zlepšovať kvalitu života detí s postihnutím, na sídliskách, na vidieku, detí ulice a mnohých ďalších. Nadácia však pôsobí programovo do oblasti INTEGRÁCIA (podpora znevýhodnených skupín detí a mladých ľudí ), PREVENCIA (prevencia prostredníctvom rozvoja kľúčových kompetencií ), FILANTROPIA (Rozvoj individuálnej filantropie, dobrovoľníctva a darcovstva v komunitách a osveta verejnosti´) a PARTNERSTVÁ (budovanie partnerstiev a spolupráce )

Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť je rešpektovaná nezávislá nezisková vzdelávacia organizácia zameraná rovnako na mládež. Jej proogramy sa realizujú na Slovensku už od jari roku 1992, zo začiatku financovanou grantmi firmy Baťa. Mladým ľuďom na Slovensku poskytuje nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov.

Aj veľké spoločnosti si na trhu budujú dobré meno firemnou filantropiou. Okrem mnohých iných je to Orange Slovakia, Slovenský plynárenský priemysel (SPP), US Steel Košice. Programy Konta Orange sa venujú „školám pre budúcnosť“ (zmeny spôsobu učenia, nie jeho obsahu) a „dajte škole zelenú“ (podpore stredoškolských študentov so záujmom o ochranu a tvorbu životného prostredia). SPP zriadili na podporu mládeže v rámci Nadácie SPP vlastné programy podporujúce neštátne aj štátne organizácie, jednotlivcov, skupiny jednotlivcov pomocou Programu “Hlavička”, “Opora” a “Priestor”

Pozície

Rada mládeže Slovenska a zástupcovia jej členských a pozorovateľských organizácií „podporujú systém financovania detských a mládežníckych organizácií ministerstva školstva Pokladá ho za funkčný, transparentný a najefektívnejší za posledných 16 rokov aj preto, že dokumentáciu posudzujú sedemčlenné hodnotiace komisie, zložené z dvoch zástupcov ministerstva školstva a piatich zástupcov mimovládnych organizácií.

Na jeseň 2005  DG pre výchovu a kultúru zverejnil svoju predstavu na predpokladané možné zlúčenie programov Socrates, Leonardo da Vinci a Mládež (Youth).

Európske mládežnícke fórum (EYF) zareagovalo, že by by mohlo veľmi ovplyvniť obmedzenie neformálneho vzdelávania a program Mládež by sa stal akýmsi maličkým bratom programov Socrata a Leonarda. Chcú, aby Mládež ostal nezávislý program, aby mohol plniť svoju úlohu a zabezpečila sa ním dostatočná európska dimenzia v rámci neformálneho vzdelávania a mobility mládeže celej Európy. Z ich strany zaznela kritika na Európsku komisiu, „ktorá sa tvári, že vyrieši všetky problémy mladých ľudí v Európe“, čo je priam nemožné a politicky nepriechodné a niekedy sa podceňuje dôležitosť samotných regiónov, ktoré vedia najlepšie čo by pomohlo mládeži, len nemajú dostatočné prostriedky.