array(0) { } NULL Konferencia IDEME OPIS Bratislava 2015 – euractiv.sk

Konferencia IDEME OPIS Bratislava 2015

Komerčný obsah

O KONFERENCII

Konferenciu iDEME Bratislava ’15 pripravujú Partnerstvá pre prosperitu a jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Zámerom konferencie je tiež zhodnotiť napĺňanie cieľov Digitálnej agendy pre Európu v SR.

Budeme diskutovať o aplikáciách IKT a využití internetu:
• v štátnej správe
• v regiónoch, mestách a obciach
• v prospech občanov
• na rozvoj informačnej spoločnosti v rôznych sektoroch ekonomiky

Tematické okruhy
A) Stratégia a financovanie
B) Implementácia OPIS projektov
C) Elektronické služby štátnej správy a samosprávy
D) Infraštruktúra IKT a Broadband
E) Zákon o informačnej bezpečnosti
F) Digitálna agenda EÚ 2020
G) Programové obdobie 2014-2020

PROGRAM KONFERENCIE

8:00 – Registrácia účastníkov a ranná káva,
9:00 – Privítanie účastníkov – Milan Ištván, prezident PPP
9:15 – Otvorenie – Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov, ÚV SR, Alena Sabelová, generálna riaditeľka sekcie, Centrálny koordinačný orgán, ÚV SR

BLOK: Manažmet EŠIF

9:30 – Predstavenie ITMS2014+ – Miloš Hason, riaditeľ odboru ITMS, Peter Kulich, projektový manažér ITMS, ÚV SR
9:45 – Služby PPA – Ján Bačko, AXASOFT, a.s.
10:00 – Odhaľovanie podvodov v grantových a dotačných programoch – Jozef Benčík, SAS Slovakia, s.r.o.
10:15 – Diskusia
10:30 – Prestávka na kávu, návšteva stánkov vystavovateľov

BLOK:DCOM a informatizácia samospráv

10:45 –  Projekt DCOM – Adrián Belánik, výkonný riaditeľ DEUS
11:05 – Elektronizácia služieb mesta/mestského úradu Žilina – Karol Krutek, Vedúci Odboru ekonomického,  Mesto Žilina, Dalibor Král, Senior Project Manager, SEVITECH a.s.
11:25 – Zavedenie Enterprise Architektúry a jej hodnota pre mesto Utrecht v Holandsku – Huibert Steegeling, mesto Utrecht, BiZZdesign, Holandsko
11:45 – Diskusia
12:00 – Obed

OPIS POPOLUDNIE

13:00 – OPIS vo finiši – Peter Kostolný, generálny riaditeľ sekcie operačných programov, ÚV SR
13:20 – Bilancia projektov Prioritnej osi 1 – Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti, MF SR
13:40 – Bilancia projektov Prioritnej osi 2 – Jaroslav Mendel, generálny riaditeľ SORK, MK SR
14:00 – Digitálna rómska kultúra ako výsledok národného projektu
Valéria Závadská, Štátna vedecká knižnica v Prešove
14:10 – Ukážky výsledkov digitalizácie kultúrneho dedičstva Prioritnej osi 2 OPIS
14:25 – Stav projektovania Broadbandu v rámci Prioritnej osi 3 OPIS – Šimon Mičunek, riaditeľ odboru, NASES
14:40 – Prestávka na kávu

Blok: Praktické ukážky elektronických služieb OPIS

14:55 – Ústredný portál verejnej správy – Slovensko.sk – Juraj Šitina, zástupca generálneho riaditeľa, NASES
15:10 – Záverečná konferencia Národný projekt Register adries – Zuzana Nemčeková, projektová manažérka, MV SR, Juraj Muravský, sekcia verejnej správy, MV SR
15:35 –  Národná evidencia vozidiel – Boris Križánek, odbor dokladov a evidencií
Prezídia Policajného zboru
15:50  – Elektronické služby MPSVR SR – Jozef Snopko, riaditeľ odboru IKT
Mária Hulmanová, projektová manažérka, MPSVR SR
16:05 – ES regionálneho školstva – Norbert Molnár, vedúci služobného úradu MŠVVŠ SR
16:20 –  Kontaktné centrum – call centrum – Martin Stachovič, Aliter Technologies, a.s.
16:35 – Diskusia
16:50 – Záverečné slovo organizátorov a žrebovanie tomboly –  Milan Ištván, prezident PPP
17:00 – Pozvanie na raut

Konferenciu moderuje Katrin Lengyelová z TA3.