Neinvestovanie do mládeže nás ročne stojí 100 miliárd eur

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

„Európa sa so súčasnou finančnou a menovou krízou nachádza na kritickej križovatke a rozhodnutia prijaté našimi lídrami na zasadnutí Európskej rady budú mať bezpochybne silný dopad na nádeje a osudy mnohých občanov a rezidentov Európy, predovšetkým na mladých ľudí.

Stanovenie rozpočtu EÚ pre obdobie 2014 – 2020 je veľkou výzvou a nemôžeme si dovoliť chyby. Vízia udržateľnej a prosperujúcej Európy sa nemôže stať realitou bez práce a vízie mladých Európanov. Viditeľná, silná a komplexná investícia do mladých ľudí musí byť kľúčovou prioritou rastu, stability a blahobytu našej spoločnosti ako celku: pre mládež potrebujeme odvážny nový údel.

Neinvestovanie do mladšej generácie je nákladné. Podľa orgánu Eurofound, len z hľadiska minulých príjmov a nadmerných transferov, stojí nezamestnanosť mládeže daňového poplatníka v 21 členských štátoch ročne približne 100 miliárd eur.

Avšak sú to len niektoré z mnohých nákladov, ktoré si Únia a jej členské štáty spôsobujú tým, že neadekvátne investujú do mládeže. Keď vezmeme to úvahy celkový hospodársky a politický dopad nízkej miery aktívneho občianstva, predčasného ukončenia školskej dochádzky a slabého prístupu k sociálnym službám, výdavky sociálneho vylúčenia mladých ľudí by sa onedlho mohli stať neprekonateľnými.

Na druhej strane, v súčasnom rozpočte Únia, mladá generácia určite nie je prioritou. V súčasnosti sa na financovanie programov mládeže využíva len 0,1 % rozpočtu EÚ. Ešte zjavnejšie sa to ukazuje pri porovnaní aktuálneho Programu celoživotného vzdelávania, ktorý má rozpočet len 7 miliárd na celé sedemročné trvanie, s ostatnými programami EÚ.

Peniaze venované na program Mládež v akcii pre celý cyklus siedmych rokov sú nižšie než množstvo, ktoré EÚ vynaložila na dotácie sektora vinárstva v jedinom roku 2011. To sa musí zmeniť.

Žiadame členské štáty, aby nezmrazovali ani neokresávali rozpočet EÚ, ktorý by podporil autonómiu a práva mladých ľudí v Európe, mysleli dlhodobo a zamerali sa na začlenenie mladých ľudí do budúcnosti našej spoločnosti.

Chceme jasné stanovisko:Investujme do mládeže. Európa si to zaslúži!“