EÚ v roku 2017: Sociálne politiky a zamestnanosť

zdroj: Pixabay

Lídri EÚ znovuobjavili potrebu „sociálnej dimenzie“ integrácie pred pár rokmi – nie náhodou v čase rastúcej popularity extrémistov, a klesajúcej legitimity integračného procesu, i takzvaných mainstreamových strán.

Verejné konzultácie k takzvanému Európskemu pilieru sociálnych práv spustila Komisia na jeseň minulého roka. Očakáva sa, že sa téme bude venovať aj Biela kniha o budúcnosti európskej integrácie.

EurActiv.sk: Únia flirtuje so sociálnymi politikami, naráža na kompetencie (14.10.2016)

Legislatívne právomoci európskych inštitúcií v sociálnej oblasti sú však minimálne, členské štáty nemajú veľkú ochotu ich posilňovať. Dôraz bude preto na témy, v ktorých môže EÚ niečo urobiť: podpora zamestnanosti, či lepšia koordinácia politík.

Sociálne otázky (a zamestnanosť) však budú nepriamo ovplyvňovať rozhodnutia EÚ v iných oblastiach: nastavenie makroekonomickej koordinácie, mobilita pracovnej sily na jednotnom trhu, či podoba, a spôsob uplatňovania rozpočtových pravidiel.

Vo všeobecnosti platí: 2017 bude v oblasti sociálnych politík a zamestnanosti skôr rokom „pokračujúcich diskusií“, než „konkrétnych rozhodnutí“.

ROZHODNUTIA, KTORÉ PADNÚ

Zamestnávanie mladých

Komisia pripravuje sériu opatrení, ktoré majú pomôcť zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí. Prioritizovanie tejto skupiny v Novom programe zručností pre Európu má priniesť výsledky skôr v dlhšom časovom horizonte.

Konkrétnejšiu pomoc má priniesť navýšenie prostriedkov v Iniciatíve pre podporu zamestnanosti mladých ľudí. Minulú jeseň Komisia navrhla v rámci revízie viacročného finančného rámca doplnenie prostriedkov o 1 miliardu EUR na 2017-2020, a doplnenie o rovnako vysokú sumu z Európskeho sociálneho fondu. Rozhodnutie má padnúť v tomto roku.

Európsky semester

Makroekonomická koordinácia je jednou z oblastí, ktorá nepriamo ovplyvňuje sociálne politiky. Pri odporúčaniach pre členské štáty, ktoré Komisia preloží Rade v máji, by mala brať do úvahy aj sociálne ciele. Návrhy štrukturálnych reforiem, ktoré Brusel predkladal jednotlivým štátom, sa tiež v predchádzajúcich rokoch týkali tém, ako organizácia kolektívneho vyjednávania, či spôsob tvorby minimálnej mzdy.

Európsky pilier sociálnych práv

Po minuloročných konzultáciách chce Komisia v 2017 predložiť návrh Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý bude obsahovať „princípy pre Úniu postavenú na sociálnej spravodlivosti“. Má obsahovať aj tri legislatívne iniciatívy: k riešeniu rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, k prístupu k sociálnym službám, a smernica o povinnosti zamestnávateľov informovať zamestnancov o podmienkach spojených s pracovným kontraktom.

DISKUSIE, KTORÉ SA OPLATÍ SLEDOVAŤ

Smernica o vyslaných pracovníkov

Diskusie o revízii smernice o vyslaných pracovníkoch, ktorá vyvolala nevôľu najmä v nových členských krajinách, budú pokračovať.

V lete by sa mal v prvom čítaní k smernici vyjadriť výbor Európskeho parlamentu, diskusie budú pokračovať aj v Rade.

Voľný pohyb pracovnej sily

Smernica je však len jedným aspektom zložitej problematiky: ako zladiť fungovanie národne organizovaných systémov sociálnej ochrany, a európsky voľný pohyb pracovnej sily, resp. migráciu všeobecne. Už koncom minulého roka predložila Komisia návrhy na zabránenie „sociálnej turistiky“, ktoré majú štátom umožniť obmedziť poskytovanie sociálnych benefitov občanom iných členských krajín.

Ide o politicky výbušnú tému. Bohatšie členské krajiny, ktoré sú cieľom pracovných migrantov, žiadajú väčšie možnosti obmedzenia. Hovorí sa aj o „záchrannej brzde“: možnosti pozastaviť voľný pohyb pracovnej sily, pri veľkom tlaku na domáci trh práce.

Krajiny, ktoré sú najmä zdrojom pracovných migrantov, to môžu vnímať ako ohrozenie jednej zo základných slobôd EÚ: slobody voľného pohybu osôb. Keďže vážnejšia harmonizácia sociálnych štandardov nie je v Únii na programe dňa (politicky, ani ekonomicky), bude treba hľadať citlivý kompromis. A popri tom sledovať národné iniciatívy: Berlín obmedzuje sociálne dávky pre migrantov bez práce, Paríž zaviedol pracovníkom v stavebníctve špeciálne registračné karty, a pod.

Biela kniha a sociálny pilier

Očakáva sa, že sociálnemu pilieru sa bude venovať aj Biela kniha o budúcnosti Európy. hlavnou otázkou je: bude obsahovať aj niečo viac, ako všeobecné deklarácie a v súčasnosti známe iniciatívy? Tip: pravdepodobne nie.

Rozpočtové politiky

Dôležitý pilier európskej rozpočtovej politiky: Zmluva o stabilite, koordinácii a riadení Hospodárskej a menovej únie (tzv. Fiškálny kompakt) dnes existuje formálne mimo zmluvného rámca EÚ. To by sa však malo zmeniť. Ako presne, chce EÚ rozhodnúť v roku 2017. Nakoľko rozpočtové pravidlá predstavujú dôležitý „rámec možného“ pre realizáciu (aj) sociálnych politík, bude to diskusia, ktorú sa oplatí sledovať.

Európske poistenie v nezamestnanosti

Túto tému politicky „načalo“ Slovenské predsedníctvo. Tento rok ukáže, či to bol politický výstrel na slepo, alebo spustenie dôležitej politickej iniciatívy. Myšlienku by si mohla – alebo nemusela – osvojiť Komisia v spomínanej Bielej knihe. Konkrétny výsledok určite netreba čakať v tomto roku, a možno ani v nasledujúcom. No diskusia je zásadná a možno ju redukovať na politickú kvadratúru kruhu: ako zabezpečiť stabilitu menovej únie zloženej z tak ekonomicky rôznorodých častí, a zároveň predstierať, že sa nedejú žiadne „rozpočtové transfery“.