EÚ v programovom vyhlásení vlády 2016-2020

Podpis koaličnej zmluvy, zdroj: TASR/Pavel Neubauer

Prinášame prehľad základných téz, návrhov a plánovaných krokov novej vlády v oblasti pôsobenia na úrovni EÚ alebo prenášania európskych politík do domáceho prostredia.

Celé znenie Návrhu programového vyhlásenia vlády SR

Slovensko v EÚ

Vláda bude usilovať o zachovanie inštitucionálnej rovnováhy v rámci EÚ v zmysle platných zmlúv a zároveň podporovať posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou. 

 • jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii SR; SR ako predvídateľný a spoľahlivý partner
 • posilňovanie postavenia EÚ z pozície predsedníctva SR v Rade EÚ; dôstojný a úspešný priebeh predsedníctva SR v Rade EÚ
 • posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi EÚ a Veľkou Britániou
 • zintenzívnenie domácej diskusie o európskych otázkach (s výhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019)
 • pragmatická koordináciu pozícií krajín V4 v rámci EÚ
 • posilnenie partnerstva s Nemeckom
EÚ v kontexte súčasných kríz

Vláda sa chce sústrediť na spoločné európske projekty, akými sú energetická únia, jednotný digitálny trh či únia kapitálových trhov a zároveň zdôrazňovať význam a nedotknuteľnosť všetkých štyroch slobôd vnútorného trhu únie.

 • zvyšovanie odolnosti EÚ ako celku a zabránenie jej ďalšej fragmentácii
 • lepší manažment vonkajších hraníc, funkčný Schengen
 • konštruktívne riešenia migračnej krízy so zachovaním „špecifík a možností jednotlivých členských krajín“
 • prehlbovanie vnútorného trhu: energetická únia, jednotný digitálny trh, únia kapitálových trhov; potvrdenie významu a nedotknuteľnosti štyroch slobôd
 • podpora vytvárania fiškálnych nástrojov na tlmenie ekonomických šokov v eurozóne – spoločné európske poistenie v nezamestnanosti (dočasné transfery medzi krajinami), spoločný európsky investičný program, ktorý vychádza z Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI)
Vonkajšie vzťahy EÚ a dohody o voľnom obchode

Pri rokovaniach Európskej komisie o dohodách o voľnom obchode bude presadzovať, aby výsledok bol akceptovateľný z pohľadu záujmov SR a bol v súlade so schváleným negociačným mandátom.

 • podpora rozširovania Európskej únie
 • podpora východnej dimenzie Európskej susedskej politiky
 • pozornosť pre južný pilier susedskej politiky EÚ kvôli bezpečnostným súvislostiam
 • rozširovanie dohôd s členskými krajinami EÚ o diplomatickom a konzulárnom zastupovaní Slovenska
 • dohody o voľnom obchode EÚ musia byť akceptovateľné z pohľadu záujmov SR a  v súlade so schváleným negociačným  mandátom
 • v tomto kontexte treba klásť dôraz na bezpečnosť a kvalitu potravín (najmä s prihliadnutím na GMO), ochranu domácich spotrebiteľov, poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikateľov a energeticky náročného priemyslu
Bezpečnostná politika

Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii SR, ktorá bude predložená do NR SR najneskôr v roku 2017.

 • zvyšovať efektívnosti krízového manažmentu EÚ
 • spolupráca členských štátov pri tvorbe civilných a vojenských spôsobilostí
 • napĺňanie Globálnej stratégie EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku
 • nová aktualizovaná bezpečnostná a obranná stratégia SR zohľadní strategickú adaptáciu NATO a EÚ
 • plnenie Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 so zameraním na terorizmus, organizovanú trestnú činnosť, počítačovú kriminalitu, otázky nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie
 • ochrana vonkajších hraníc EÚ, zvýšenie bezpečnosti Schengenského priestoru
 • v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ presadzovať rozvoj a ochranu kybernetického priestoru, presadzovať prevzatie smernice NIS do národných legislatív
Finančná politika

Vláda sa zaväzuje dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet a posilniť dodržiavanie rozpočtovej disciplíny.

 • konsolidácia verejných financií, dodržiavanie rozpočtovej disciplíny, dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu do roku 2020
 • reforma ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti (dlhová brzda), novela zákona o rozpočtových pravidlách – zosúladenie s európskymi rozpočtovými pravidlami
 • úprava legislatívy v oblasti erózie základu dane a presunov ziskov a v oblasti výmeny informácií na základe odporúčaní EÚ a OECD
 • revízia pravidiel financovania bankového sektora v nadväznosti na plánované odporúčania zo strany Európskeho orgánu dohľadu nad bankovníctvom
 • zohľadnenie odporúčaní EK vo sfére poskytovania služieb online hazardných hier
V kontexte slovenského predsedníctva v Rade EÚ
 • dobudovanie bankovej únie na troch pilieroch
 • dohoda na úrovni EÚ o vytvorení Európskej schémy poistenia vkladov (3. pilier bankovej únie)
 • tvorba opatrení na znižovanie rizík v európskom finančnom sektore
 • uzavretie tzv. Loan Facility Agreement medzi SR a Jednotnou rezolučnou radou
 • podpora pre spoločný zabezpečovací mechanizmus pre úverové inštitúcie pomocou Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM, trvalý euroval)
 • posilnenie dlhodobej stability a dôveryhodnosti úverových inštitúcií v eurozóne
 • podpora vytvárania únie kapitálových trhov
 • odhaľovanie a obmedzovanie pohybu finančných prostriedkov a iných aktív zameraných na financovanie terorizmu

WordCloud

 

Klimatická politika a ochrana životného prostredia

Výzvou je očakávaný rozmach elektromobility, ku ktorému vláda prispeje podporou budovania potrebnej infraštruktúry.

 • záväzky klimaticko-energetického rámca 2020: splnenie cieľa zníženia emisií skleníkových plynov, a to o minimálne 20 % do roku 2020 oproti roku 2005
 • plnenie záväzkov v oblasti klimatických zmien v súlade s Parížskou dohodou, skorá ratifikácia a príprava jej implementácie
 • presadzovať také návrhy v EÚ systéme obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS), ktoré budú dlhodobo udržateľné pre životné prostredie, ako aj motivujúce a spravodlivé pre podniky zahrnuté v EÚ ETS
 • využívanie zdrojov na programy zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti, zníženie energetickej náročnosti priemyslu a verejného sektora, podporu udržateľných pracovných miest, znižovanie emisií v doprave či podporu ekoinovácií a obnoviteľných zdrojov energie
 • eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby
 • riešenia problémov akumulovaných v oceliarskom priemysle v súlade s Akčným plánom pre oceliarsky priemysel prijatý EK
 • napĺňanie cieľov definovaných v 7. všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2020
 • zohľadnenie cieľov definovaných na úrovni EÚ pre predchádzanie vzniku odpadov a ich presmerovanie zo skládok k ich opätovnému využitiu
 • podpora prechodu na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov
 • vytvorenie priaznivých podmienok pre tvorbu „zelených“ pracovných miest a investícií, podpora ekoinovácií, ako aj aplikovanie zeleného verejného obstarávania
 • podpora budovania potrebnej infraštruktúry pre očakávaný rozmach elektromobility
Energetická politika

Prioritou bude efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít, vytvorenie severojužného koridoru a projekt plynovodu Eastring.

 • podpora projektu európskej energetickej únie
 • pri  riešeniach a legislatívnych návrhoch (v rámci energetickej únie) vyžadovať ich dôsledné posúdenie vplyvu na koncové ceny energií a konkurencieschopnosť priemyslu
 • vytvárať podmienky pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce a analyzovať možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice
 • podmienky pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ
 • pokračovanie intenzívnej spolupráce V4 v energetike
 • efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít zemného plynu, vytvorenie severojužného koridoru a podpora projekt plynovodu Eastring
 • maximálne využitie prenosových sústav a prepravných sietí prechádzajúcich cez územie SR
 • vytvárať podmienky pre nezávislosť regulačného orgánu pri plnení jeho úloh
 • ochrana zraniteľných odberateľov vrátane riešenia energetickej chudoby a zníženie koncovej ceny elektriny pre priemyselných odberateľov
Poľnohospodárstvo, investície v regiónoch a eurofondy

Je predpoklad, že po roku 2020 budú zdroje EÚ určené na dosahovanie cieľov kohéznej politiky v porovnaní so súčasným obdobím obmedzené. 

 • odstránenie negatívneho vplyvu Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na slovenské agropotravinárstvo v jej rámci reformy po roku 2020, presadzovanie nediskriminačných podmienok
 • pracovať s predpokladom, že po roku 2020 budú zdroje EÚ na kohéznu politiku nižšie – dôraz na väčšiu diverzifikáciu zdrojov financovania investičných potrieb Slovenska
 • spolu s V4 lobovať za udržanie pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ aj po roku 2020
 • v rámci národného riadenia eurofondov na roky 2014-2020 sa prijmú organizačné zmeny, ktoré majú o.i. znížiť riziko ich obmedzenia po roku 2020: 1. Úradu pre verejné obstarávanie bude zapojený do kontroly verejného obstarávania v rámci čerpania eurofondov, 2. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície stanoví a bude sledovať záväzné ukazovatele dosahovania cieľov operačných programov, dohliadať nad súladom projektov podporovaných z EÚ zdrojov s národnými a rezortnými stratégiami a nad synergiou pre financovanie politík prostredníctvom financovania ako z EŠIF a zo štátneho rozpočtu so zohľadnením možností využitia súkromných zdrojov