• Kdekoľvek

Výberové konanie

Identifikátor výberového konania

VK/2017/3574

Služobný úrad

Ministerstvo hospodárstva SR

Sídlo služobného úradu

Mlynské nivy 44/a
Bratislava – mestská časť Ružinov
827 15

Druh výberoveho konania

vonkajšie výberové konanie

Vymedzenie okruhu uchádzačov, pre ktorých sa vyhlasuje výberové konanie

štátni zamestnanci všetkých služobných úradov a občania podľa § 2 zákona o štátnej službe, ktorí sa uchádzajú o prijatie do štátnej služby

Počet obsadzovaných miest

1

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar

oddelenie implementácie dopytovo orientovaných projektov II.

Nadriadený organizačný útvar

odbor implementácie projektov

Odbor štátnej služby

1.03 – Medzinárodná spolupráca, finančné prostriedky Európskej únie

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii

hlavný štátny radca

Vedúci štátny zamestnanec

vedúci oddelenia

Druh štátnej služby

stála štátna služba

Najnáročnejšia činnosť

Koordinovanie celoštátneho alebo medzištátneho systému a určovanie zásad alebo postupov čerpania prostriedkov Európskej únie na úrovni ministerstva.

Bližšie určená najnáročnejšia činnosť

Vykonáva koncepčnú činnosť súvisiacu s rozhodovacím procesom Európskej únie na úrovni ministerstva, zastupovanie ministerstva navonok v rámci pôsobnosti oddelenia, alebo na základe poverenia riaditeľa odboru, riadenie a koordinovanie činnosti oddelenia v súlade s Manuálom procedúr sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „MPSO“) pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „OP VaI“) a Interným manuálom procedúr (ďalej len „IMRO“) Riadiaceho orgánu pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), zastupovanie oddelenia v otázkach týkajúcich činností oddelenia nevyžadujúcich účasť priameho nadriadeného, vykonáva finančnú kontrolu v súlade s internými riadiacimi aktmi, vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rámci svojej pôsobnosti, komplexné riadenie a koordinovanie zabezpečovania úloh oddelenia po stránke odbornej, organizačnej a personálnej, zabezpečuje podklady pre Poradu vedenia Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „MHSR“), Monitorovací výbor pre OP VaI, Monitorovací výbor pre Vedomostnú ekonomiku, Centrálny koordinačný orgán, Certifikačný orgán, Orgán auditu a ostatné relevantné inštitúcie, spracováva riadiacu dokumentáciu v gescii oddelenia, pripomienkuje relevantnú dokumentáciu súvisiacu s implementáciou projektov OP VaI a OP KaHR, spolupracuje s príslušnými útvarmi MH SR pri príprave relevantnej dokumentácie súvisiacej s ukončovaním programového obdobia 2007 – 2013 a implementáciou programového obdobia 2014 – 2020 v rámci pôsobnosti oddelenia, vecne spolupracuje s pracovníkmi jednotlivých útvarov MH SR a odbornými inštitúciami pri formulácii zásadných koncepčných riešení v oblasti štrukturálnych fondov EÚ v gescii MH SR v rozsahu kompetencií oddelenia, spolupracuje na aktualizácii MPSO a IMRO v rozsahu činností oddelenia, pravidelné informovanie priameho nadriadeného o činnosti oddelenia a plnení úloh, zastupuje SO v monitorovacom výbor (ak relevantné), vykonáva riadiacu činnosť, spoluprácu s relevantnými subjektmi, vykonáva ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia.

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby

Mierová 2022/17-19
Bratislava – mestská časť Ružinov
827 15

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov a menej ako 65 rokov
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
ovládanie štátneho jazyka
bezúhonnosť

Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov

Áno

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Požiadavky

Na obsadzovanom mieste môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky

Nie

Vyžaduje sa zdravotná spôsobilosť

Nie

Vyžaduje sa ovládanie cudzieho jazyka

Anglický (B1 – Úroveň mierne-pokročilá)

Vyžaduje sa odborná prax

2 roky

Vyžaduje sa oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami

nevyžaduje sa

Ďalšie požiadavky

– analytické, koncepčné a strategické myslenie, riadiace schopnosti, svedomitosť a spoľahlivosť, rozhodovacia schopnosť, komunikačné zručnosti – znalosť Ústavy Slovenskej republiky, zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znalosť z kodifikovanej podoby slovenského jazyka, – znalosť legislatívy EÚ v oblasti fondov EÚ s dôrazom na programové obdobie 2014 – 2020, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006, – znalosť legislatívy SR v oblasti fondov EÚ s dôrazom na programové obdobie 2014 – 2020, najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, – znalosť základných dokumentov upravujúcich postupy implementácie fondov EÚ v podmienkach SR, najmä Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020, metodické pokyny, vzory a usmernenia CKO, CO, RO pre OP VaI, – IT zručnosti – Microsoft Office, Internet Explorer.

Zoznam požadovaných dokumentov

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaná)
 2. Profesijný štruktúrovaný životopis (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 3. Motivačný list (v listinnej podobe vlastnoručne podpísaný)
 4. Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (v listinnej podobe vlastnoručne podpísané)
 5. Kópia dokladu o dosiahnutí požadovaného stupňa vzdelania alebo vyššieho stupňa vzdelania, ako je vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad; pri dokladoch o vzdelaní, ktoré vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo tretieho štátu, aj rozhodnutie podľa osobitného predpisu
 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov
 7. Čestné prehlásenie o požadovanej praxi

Uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi:

 • v listinnej podobe

V tomto prípade je potrebné, aby uchádzač uviedol v žiadosti a na obálku identifikátor výberového konania, na ktoré sa prihlasuje.

 • v elektronickej podobe prostredníctvom portálu výberových konaní

V tomto prípade uchádzač neprikladá ako samostatné prílohy tie požadované čestné vyhlásenia, ktoré sú už súčasťou žiadosti o zaradenie do výberového konania v elektronickej podobe.

 • bez autentifikácie (bez použitia eID karty)

V tomto prípade je však uchádzač povinný doručiť služobnému úradu žiadosť a ďalšie požadované dokumenty aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením, inak služobný úrad na jeho žiadosť neprihliadne. Povinnosť doručiť žiadosť a ďalšie požadované dokumenty sa považuje za splnenú dňom ich prevzatia služobným úradom.

 • po autentifikácii (s použitím eID karty)

V tomto prípade sa nevyžaduje doručenie žiadosti a ďalších požadovaných dokumentov služobnému úradu aj v listinnej podobe.

Informácie o výberovom konaní

Dátum vyhlásenia výberového konania

21.12.2017

Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi

29.12.2017

 

Miesto na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi v listinnej podobe

Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania

január 2018

Predpokladané miesto uskutočnenia výberového konania

Mlynské nivy 44/a 827 15 Bratislava

Spôsob vykonania výberového konania

písomná časť a ústna časť

Iné

Pre zaradenie uchádzača do VK je potrebné aby, žiadosť o zaradenie podaná uchádzačom v listinnej podobe obsahovala: a) názov a sídlo služobného úradu, ktorý vyhlásil výberové konanie, b) organizačný útvar, c) identifikátor výberového konania, d) titul, meno a priezvisko uchádzača, e) dátum narodenia uchádzača, f) rodné číslo uchádzača, ak ho má pridelené, g) občianstvo uchádzača, h) telefonický kontakt a e-mailový kontakt uchádzača, i) korešpondenčnú adresu uchádzača.

Kontaktná osoba

Meno

Ing. Lucia Kutáková

Telefónne číslo

00421248547063

 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania